Jakimi sprawami zajmuje się sąd cywilny?

Sprawy cywilne są rozpoznawane przez sądy powszechne – zarówno rejonowe, jak i okręgowe i apelacyjne (pod warunkiem, że sprawy te ze względu na odpowiednie regulacje prawne nie powinny być toczone w sądach szczególnych), a także przez Sąd Najwyższy. W Polsce nie istnieją sądy szczególne, które zajmują się rozpoznawaniem spraw cywilnych.

Sprawami cywilnymi są te sprawy, które wynikają z nieprawidłowego stosowania przepisów kodeksu cywilnego, ale nie tylko. Zaliczają się do nich między innymi sprawy gospodarcze, sprawy z zakresu prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy czy związane z dochodzeniem odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych.

Postępowania cywilne, toczone w odpowiadających im sądach polegają na rozpatrywaniu spraw o charakterze cywilnym, a więc z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, praca pracy oraz innych spraw, w których z mocy ustaw szczególnych stosowane są przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jako kancelaria adwokacka oferujemy reprezentację w sądzie niezależnie od tego, czy dana sprawa powinna być rozpatrywana w kontekście prawa cywilnego, czy nie.

Kto decyduje o tym, czy dana sprawa ma charakter cywilny?

Podstawą rozpoznania sprawy przez sąd cywilny jest to, czy osoba wnosząca ją do odpowiedniego organu opiera swoje żądanie na stosunku cywilnoprawnym. W kontekście prawa cywilnego można mówić o dwóch stronach, które są wobec siebie równorzędne. W przeciwieństwie do prawa cywilnego w prawie administracyjnym relacje stron oparte są na władzy jednej nad drugą. Badanie faktów, które mają stanowić podstawę do uznania danej sprawy za cywilną, następuje dopiero w toku sprawy. Decyzja sądu z tym związana zostaje zawarta w wyroku wieńczącym postępowanie sądowe.

Jakimi sprawami zajmuje się sąd cywilny?