Jak napisać odpowiedź na pozew?

Zgodnie z art. 1188. Kodeksu postępowania cywilnego w terminie uzgodnionym przez strony lub, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew, a pozwany może złożyć odpowiedź na pozew. Należy przy tym pamiętać o tym, że zarówno do pozwu, jak i do odpowiedzi na pozew każda ze stron może dołączyć wybrane przez nią dokumenty – uznane za istotne w kontekście toczonego postępowania.

Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew?

Składową dobrze sporządzonej odpowiedzi na pozew jest między innymi oznaczenie sądu, w którym złożony zostanie dokument. Istotne jest także określenie sygnatury sprawy, której dotyczy odpowiedź. Poza tym osoba przygotowująca opisywany dokument powinna wskazać w nim strony postępowania, a także istniejących pełnomocników – podając ich imiona, nazwiska i adresy. W odpowiedzi na pozew niezbędnym elementem są również wszelkie twierdzenia, wnioski, fakty, oświadczenia, a nawet dowody na to, że stanowisko przedstawiane w piśmie jest słuszne, w związku z czym zasadne staje się jego prezentowanie. Ponadto należy zawrzeć w nim swój podpis jako osoby wnoszącej odpowiedź i wskazać wszystkie dołączone do dokumentu załączniki.

Pomoc adwokata w sporządzeniu odpowiedzi na pozew

Jako przedstawiciele kancelarii adwokackiej z Nowego Dworu Gdańskiego przypominamy, że w celu sporządzeniu odpowiedzi na pozew można skorzystać z pomocy wybranego adwokata. Prawnik to osoba, która ma odpowiednią wiedzą, a także doświadczenie, które pozwala mu na udzielanie konsultacji prawnych, a także pomocy w zakresie przygotowywania poszczególnych dokumentów – na przykład odpowiedzi na pozwy, będących tematem niniejszego artykułu. Kluczowe jest jednak nie tylko poprawność dokumentu, ale i czas, w którym zostanie złożony.

Jak napisać odpowiedź na pozew?